French Polynesia

Papaeete, Diane taking photo

Papaeete, Diane taking photo